LXII nadzwyczajna sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

LXII nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 30 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1530

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał:
    – zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
    – w sprawie przystąpienia do Projektu w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, VI osi priorytetowej Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
    – w sprawie przystąpienia do Projektu w zakresie wymiany źródeł ciepła w domach prywatnych w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, III osi priorytetowej Czysta Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.
  3. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła