LXI nadzwyczajna sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

LXI nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 10 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 1600

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał:
    – w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia wykonania umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową,
    – w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
    – zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
  3. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła