Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce

Dyrektor Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce

zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce,  38-458 Chorkówka 143

 

 1. Stanowisko pracy:

stanowisko ds. obsługi Systemu Informacji Oświatowej i programu PŁATNIK

2. Wymagania niezbędne dla stanowiska

– Obywatelstwo polskie.

– Nieposzlakowana opinia.

– Wykształcenie wyższe.

– Staż pracy minimum 3 lata.

– Znajomość przepisów prawa oświatowego (ustawa Prawo oświatowe; ustawa Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe; Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty) z obszaru systemu informacji oświatowej (ustawa o systemie informacji oświatowej), prawa ubezpieczeń społecznych (ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych), ochrony danych osobowych (RODO), z zakresu postępowania administracyjnego – Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań.

– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

– Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

– Brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Wymagania dodatkowe dla stanowiska

– Wykształcenie wyższe: jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia lub studia podyplomowe z dyscyplin naukowych: ekonomia, finanse, nauki o administracji.

– Staż pracy minimum 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych.

– Doświadczenie zawodowe w publicznych jednostkach systemu oświaty.

– Znajomość obsługi programu PŁATNIK.

– Znajomość obsługi System Informacji Oświatowej.

– Predyspozycje osobowościowe:

 • samodzielność,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji,
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania jednostki na zewnątrz,
 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
 • inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

– Umiejętności i predyspozycje zawodowe – umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel) i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku.

 1. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kompleksowa obsługa Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • kompleksowa obsługa programu PŁATNIK, w tym sporządzanie przelewów związanych z programem PŁATNIK oraz kompleksowa obsługa PLATFORMY USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZUS,
 • weryfikacja rozliczeń zużytych produktów żywnościowych w stołówkach przedszkolnych i  szkolnych,
 • weryfikacja dokumentacji dotyczącej żywienia uczniów przez ośrodki pomocy społecznej,
 • ewidencja rozliczeń opłaty za świadczenie usług w prowadzonych przez gminę przedszkolach,
 • weryfikacja rozliczeń zużycia paliwa w autobusie szkolnym,
 • prowadzenie, uczestnictwo i rozliczanie inwentaryzacji CUO,
 • uzgadnianie inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych wskazanych przez Dyrektora CUO (maksymalnie 3 placówki),
 • ewidencja pism przychodzących w systemie tradycyjnym i elektronicznym.

Szczegółowe zadania wykonywane na stanowisku zostaną określone w „zakresie czynności”.

Praca będzie wykonywana w Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce na pierwszym piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Praca odbywać się będzie w systemie jednozmianowym, w wymiarze pełnego etatu.

Planowane zatrudnienie od 1 sierpnia 2018 r.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Informuję, że w czerwcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) był niższy niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach (jeśli kandydat posiada),
 • referencje (jeśli kandydat posiada),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego postepowania rekrutacyjnego ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ds. obsługi Systemu Informacji Oświatowej i programu PŁATNIK”.
 1. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce) lub składać w Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce w pokoju nr 2 do dnia 16 lipca 2018 roku do godziny 900 w kopertach z adnotacją  „Nabór na  stanowisko ds. obsługi Systemu Informacji Oświatowej i programu PŁATNIK”.

 1. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Na podstawie złożonych dokumentów, spośród kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, zostanie wyłonionych pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydaci ci w kolejnym etapie konkursu napiszą test kompetencyjny i praktyczny oraz wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej (o terminie przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie). W dniu przystąpienia do testu i rozmowy kwalifikacyjnej należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.

 1. Upowszechnianie informacji o wynikach naboru

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ Urzędu Gminy Chorkówka oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

 1. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce reprezentowane przez Dyrektora Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce, zwane dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: adres email cuo@chorkowka.pl, tel.: 13 438 69 70.
 2. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji.
 3. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy w 221 oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe w celu aplikowania na ww. stanowisko.
 4. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. a – tj. wyrażona zgoda w przypadku podania szerszego zakresu danych od wymaganych w ww. przepisach.
 6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z rekrutacją.
 8. Dokumenty aplikacyjne wyłonionych najlepszych pięciu kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji, tj. nie dłużej niż 3 miesiące i 14 dni od ogłoszenia informacji o wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni będą mogli odebrać złożone dokumenty w przeciągu 14 dni w pokoju nr 2 w godzinach pracy Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce. Dokumenty nieodebrane w terminie zostaną zniszczone.

Dokumenty aplikacyjne pracownika przyjętego odkłada się do akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną.

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapu tj. testu i rozmowy kwalifikacyjnej jak również dokumenty aplikacyjne osób nie spełniających wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie, kandydaci mogą odebrać osobiście w terminie 14 dni od dnia zakończenia naboru w pokoju nr 2 w godzinach pracy Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce. Dokumenty nie odebrane w terminie zostaną zniszczone.
 2. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym odbiorcom.
 3. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – adres e-mail: iod@chorkowka.pl.

Gabriela Nizianty

Dyrektor

Centrum Usług Oświatowych

w Chorkówce

Chorkówka, 3 lipca 2018 r.

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze_CUO

Kwestionariusz osobowy

Informacja

Informacja o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU