Obwieszczenie – wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Zakład Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka informuje, że decyzją z dnia 11 czerwca 2018 r. znak: RZ.RET.070.2.22.2018.PS Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka  Rada Gminy Chorkówka na okres 3 lat.

 Zgodnie z wyżej wymienioną decyzją oraz uchwałą Nr LX/447/2018 Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego „Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka” od dnia 1 lipca 2018 roku ceny za dostarczoną wodę ,  odprowadzone ścieki oraz opłaty abonamentowe dla odbiorców usług wynoszą:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców  

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty Jednostka

miary

 netto  z VAT
Grupa I ZW Cena za dostarczoną wodę

Stawka opłaty abonamentowej*

 3,85

4,00

 4,16

4,32

zł / m³

zł / odbiorcę / miesiąc

Grupa I ZW: Bóbrka, Chorkówka, Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Zręcin, Żeglce

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

 

Taryfowa grupa odbiorców  

Wyszczególnienie

Cena / stawka opłaty Jednostka

miary

 netto  Z VAT
 Grupa I OŚ Cena za odprowadzane ścieki

Stawka opłaty abonamentowej*

 5,25

4,00

 5,67

4,32

zł / m³

zł / odbiorcę / miesiąc

Grupa II OŚ Cena za odprowadzane ścieki

Stawka opłaty abonamentowej*

 5,25

4,00

 5,67

4,32

zł / m³

zł / odbiorcę / miesiąc

Grupa I OŚ: Chorkówka, Leśniówka, Żeglce.

Grupa II OŚ: Sulistrowa, Kobylany.

* w przypadku jednego licznika do wody i kanalizacji pobierana będzie jedna opłata abonamentowa

Opłata za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki oraz za abonament  powinna być uiszczana bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka (Bank Spółdzielczy w Rymanowie Oddział w Chorkówce nr rachunku: 95 8636 1031 2003 1500 0332 0001)   lub gotówką w siedzibie Wodociągów Gminnych.

Od wpłat, które nie będą uiszczane w terminie, naliczane będą ustawowe odsetki.