Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chorkówka

Wójt Gminy Chorkówka

zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chorkówka,  38-458 Chorkówka 175

  1. Stanowisko pracy:
    stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
  2. Wymagania niezbędne dla stanowiska

– Obywatelstwo polskie.
– Nieposzlakowana opinia.
– Wykształcenie wyższe.
– Staż pracy minimum 3 lata, w tym 2 lata pracy w księgowości lub w kontroli finansowej albo skarbowej.
– Znajomość przepisów prawa z obszaru rachunkowości (ustawa o rachunkowości), finansów publicznych (ustawa o finansach publicznych; ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), zamówień publicznych (ustawa Prawo zamówień publicznych) oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań.
– Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego – Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o samorządzie gminnym.
– Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
– Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
– Brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Wymagania dodatkowe dla stanowiska
1)Wykształcenie wyższe: jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia lub studia podyplomowe z dyscyplin naukowych: ekonomia, finanse, nauki o administracji.
2) Predyspozycje osobowościowe:
–  samodzielność,

-odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,

– dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,

–  umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,

– umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,

– inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

3)Umiejętności i predyspozycje zawodowe:
– umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),

– doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu sprawozdań finansowych i statystycznych oraz prowadzeniu ewidencji, umarzania i inwentaryzacji środków trwałych,

– doświadczenie w kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych.

– Prawo jazdy kat. B.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– Przygotowywanie rocznych planów kontroli.
– Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu.
– Przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych i w jednostkach pomocniczych gminy.
– Przeprowadzanie kontroli w podmiotach korzystających ze środków publicznych tj. budżetu Gminy Chorkówka.
– Opracowywanie zaleceń i wniosków pokontrolnych i przygotowywanie wystąpień pokontrolnych oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
– Sporządzanie i przedstawianie Wójtowi Gminy rocznych sprawozdań z zakresu przeprowadzonych kontroli.
– Sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych.
– Sygnalizowanie dostrzeżonych lub stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Chorkówka lub jednostek organizacyjnych gminy.
– Sporządzanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostek organizacyjnych gminy.
– Zapewnianie bieżącej i sprawnej obsługi finansowo-księgowej dot. środków trwałych.
– Prowadzenie, uczestnictwo i rozliczanie inwentaryzacji.

Szczegółowe zadania wykonywane na stanowisku zostaną określone w „zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności”.

Praca będzie wykonywana w Urzędzie Gminy Chorkówka, I piętro oraz w jednostkach kontrolowanych. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Praca odbywać się będzie w systemie jednozmianowym, w wymiarze pełnego etatu.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
Informuję, że w maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Chorkówka w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) wyniósł więcej niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty
– list motywacyjny,

– życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,

– kserokopie świadectw pracy,

– kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

–  kserokopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, kursach (jeśli kandydat posiada),

–  referencje (jeśli kandydat posiada),

– wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania),

–  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku,

–  oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

– oświadczenie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego postepowania rekrutacyjnego ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Chorkówka zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej”.

7. Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) lub składać w Urzędzie Gminy Chorkówka w pokoju nr 17 do dnia 2 lipca 2018 roku do godziny 1200 w kopertach z adnotacją  „Nabór na  stanowisko ds. kontroli wewnętrznej”.

8. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego
Na podstawie złożonych dokumentów, spośród kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, zostanie wyłonionych pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Kandydaci ci w kolejnym etapie konkursu napiszą test kompetencyjny oraz wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej (o terminie przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie). W dniu przystąpienia do testu i rozmowy kwalifikacyjnej należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.

9. Upowszechnianie informacji o wynikach naboru
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

10. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję, iż:

– Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Gmina Chorkówka reprezentowana przez Wójta Gminy Chorkówka, zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: adres email wojt@chorkowka.pl, tel.: 134386930.
– Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji.
– Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy w art. 221 oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe w celu aplikowania na ww. stanowisko.
– Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Pani/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
– Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz przesłanka RODO z art. 6 ust. 1 lit. a – tj. wyrażona zgoda w przypadku podania szerszego zakresu danych od wymaganych w ww. przepisach.
– Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
– Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z rekrutacją.
– Dokumenty aplikacyjne wyłonionych najlepszych pięciu kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji, tj. nie dłużej niż 3 miesiące od ogłoszenia informacji o wyniku naboru. Po upływie tego terminu, kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni będą mogli odebrać złożone dokumenty w przeciągu 14 dni w pokoju nr 17 w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty nieodebrane w terminie zostaną zniszczone.
– Dokumenty aplikacyjne pracownika przyjętego odkłada się do akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną.

– Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnego etapu tj. testu i rozmowy kwalifikacyjnej jak również dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie, kandydaci mogą odebrać osobiście w terminie 14 dni od dnia zakończenia naboru w pokoju nr 17 w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty nie odebrane w terminie zostaną zniszczone.
– Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych innym odbiorcom.
– Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
– Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy Chorkówka. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
– W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
– W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
– Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – adres e-mail: iod@chorkowka.pl.

NABÓR na stanowisko kontroli wew.

kwestionariusz osobowy