Zarządzenie Nr 0050.1.58.2018 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 0050.1.58.2018
Wójta Gminy Chorkówka

z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat.

                                                                           

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art.13 ust.1 i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  w związku z § 7 uchwały Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r., w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

  2. Wykaz, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmuje część działki położonej w  miejscowości Żeglce, oznaczonej nr ewidencyjnym 1392.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wykaz do zarz 0050.1.58.2018