LIX sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

LIX sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 8 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 1500

w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy za 2017 rok.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka.
 5. Dyskusja w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2017 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok – PROJEKT
  • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chorkówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok –PROJEKT
  • w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Draganowej – PROJEKT
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat – PROJEKT
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok – PROJEKT
 7. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.