GMINNE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

 19 maja 2018 r. strażacy ochotnicy z gminy Chorkówka uroczyście święcili Dzień Strażaka. Gospodarzem tegorocznych gminnych uroczystości była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniówce. Na uroczyste obchody święta patrona strażaków św. Floriana przybyły delegacje z wszystkich 15 jednostek OSP z terenu gminy Chorkówka oraz dostojni goście. Uroczyste świętowanie rozpoczęte zostało złożeniem meldunku przez Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Chorkówce druha Adama Łukaszewskiego Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie druhowi Janowi Kilarowi, po czym odegrany został hymn Związku OSP RP. Poczet sztandarowy wystawiła jednostka OSP z Leśniówki.

 Powitania wszystkich uczestników uroczystości, w tym zaproszonych gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce druh Kazimierz Gładysz, który następnie wygłosił referat okolicznościowy. W swym wystąpieniu zaznaczył, iż tegoroczne uroczystości Dnia Strażaka obchodzimy w roku, w którym Ojczyzna nasza święci setną rocznicę odzyskania niepodległości, po mrocznych latach rozbiorów i niewoli. Następnie przedstawił działalność gminnej strażackiej organizacji na przestrzeni ostatniego roku. Jednostki OSP z terenu gminy zrzeszają aktualnie 585 członków czynnych, w tym 411 mężczyzn i 104 kobiet, a także 39 członków honorowych i 31 wspierających. Przy jednostkach OSP działa także 15 młodzieżowych drużyn pożarniczych, w skład których wchodzi 56 dziewcząt i 95 chłopców. Druh Prezes stwierdził także, iż strażacką służbę charakteryzuje stała i ofiarna gotowość służenia w potrzebie, wierność tradycji i pełnienie pięknej służby Bogu, Ludziom i Ojczyźnie.

Gminne strażackie uroczystości połączone zostały z poświęceniem i przekazaniem na wyposażenie podległych OSP sprzętu ratownictwa medycznego. W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości naboru wniosków na środki finansowe z programu wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości Gmina Chorkówka otrzymała dotację w wysokości 57 588 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa medycznego. W wyniku ogłoszonego przetargu za kwotę 45 540 zł do jednostek OSP trafiło: 2 szt. defibrylatorów, 6 kompletów zestawów torb medycznych PSP R1 wraz z szynami Kramera i deskami ortopedycznymi oraz 4 szt. torb OSP R1 wraz z wyposażeniem. Przy zakupie przedmiotowego sprzętu wkład własny gminy stanowił tylko 1% jego wartości. Ponadto 4 jednostki OSP otrzymały Zestawy Pierwszej Pomocy z wyposażeniem. Przekazany podczas uroczystości sprzęt stanowić będzie niezbędne wyposażenie jednostek OSP do prowadzenia działań z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych druhów strażaków. Rozdziału tego specjalistycznego wyposażenia dokonano decyzją Gminy Chorkówka oraz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Beneficjentami sprzętu zostały wszystkie jednostki OSP.

Ważnym akcentem uroczystości było wręczenie zasłużonym druhom medali „Za zasługi dla pożarnictwa”. Złotym medalem odznaczony został druh Dariusz Bator, srebrne medale otrzymali druhowie Stanisław Liwosz i Adam Szmyd, natomiast brązowymi medalami udekorowano druhów: Klaudię Szczur, Bogusława Krzywdę i Mariusza Samborowskiego.

 Wśród dostojnych gości uroczystości znaleźli się: Proboszcz Parafii Żeglce ks. prałat Jan Luchowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie druh Jan Kilar, Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak wraz ze swoim zastępcą bryg. Zbigniewem Nowakiem, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce druh Stanisław Mackoś, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka druh Krzysztof Markiewicz oraz Przewodniczący Komisji Budżetu Rady Gminy Andrzej Wierdak, Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki oraz jego zastępca druh Dariusz Bator, Dyrektor GOK w Chorkówce druh Bogusław Pacek, Sołtys Leśniówki Jerzy Wrona oraz zasłużony dla ochotniczego pożarnictwa druh Jan Gorczyca z OSP Leśniówka.

W swych wystąpieniach goście podziękowali druhom za ich społeczną, humanitarną służbę, a także złożyli życzenia powodów do radości, ludzkiej życzliwości, przyjaciół w działaniu, społecznego uznania oraz satysfakcji z wypełnianych zadań i wielu nowych inicjatyw podejmowanych dla dobra mieszkańców swych „małych ojczyzn”.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce

druh Kazimierz Gładysz