LVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

LVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 1515

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 5/LVII/2018 z LVII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 23 kwietnia 2018 r.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
 5. Funkcjonowanie Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce za 2017 rok.
 7. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwał:
  – w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Chorkówka – PROJEKT
  – w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Chorkówka –PROJEKT
  – w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok –PROJEKT
 9. Sprawy różne, interpelacje, zapytania.
 10. Zakończenie obrad.