Informacja o wyniku przetargu z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Podaje się do publicznej wiadomości, na okres 7 dni, informację o wyniku publicznego przetargu pisemnego ograniczonego,  z dnia 18 kwietnia 2018 r.

1)data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

18 kwietnia 2018r., Urząd Gminy Chorkówka, publiczny przetarg pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego w celu świadczenia opieki zdrowotnej, stomatologicznej.

2)oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

lokal użytkowy znajdujący się w budynku stanowiącym własność Gminy Chorkówka, położonym w miejscowości Zręcin, posadowionym na działce nr 873/10, ujawnionej w KW KS1K/00064780/0.

3)liczba podmiotów dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia
w przetargu;

liczba osób dopuszczonych: 2

1. Agnieszka Kabaj – Jucha, MOLARIS, ul. W. Jagiełły 1, 38-406 Odrzykoń.

2.VITA s.c Robert Guziec, Wojciech Guziec, Maciej Guziec, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe.

liczba osób niedopuszczonych: 0

               do  uczestniczenia w przetargu.

Komisja przetargowa, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie ze sposobem oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty określonym w ogłoszeniu o przetargu. W wyniku przeprowadzonych przez Komisję Przetargową czynności dokonano sprawdzenia złożonych zgłoszeń uczestnictwa w przetargu pod kątem prawidłowości i kompletności złożonych dokumentów. W przypadku obu podmiotów stwierdzono prawidłowość i kompletność złożonych dokumentów. W wyniku dokonania oceny złożonych zgłoszeń uczestnictwa w przetargu, w oparciu o sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, określony w ogłoszeniu o przetargu ustalono:

1.Agnieszka Kabaj – Jucha, MOLARIS, ul. W. Jagiełły 1, 38-406 Odrzykoń.

Kryterium nr 1 – ilość uzyskanych punktów 25

Kryterium nr 2 – ilość uzyskanych punktów 25

Kryterium nr 3 – ilość uzyskanych punktów 23

Suma uzyskanych punktów: 73 pkt

2.VITA s.c Robert Guziec, Wojciech Guziec, Maciej Guziec, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Kryterium nr 1 – ilość uzyskanych punktów 25

Kryterium nr 2 – ilość uzyskanych punktów 15

Kryterium nr 3 – ilość uzyskanych punktów 50

Suma uzyskanych punktów: 90 pkt

Mając powyższe na uwadze dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

VITA s.c Robert Guziec, Wojciech Guziec, Maciej Guziec, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe.

Chorkówka 26 kwiecień 2018 r.