LVII sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

LVII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów:
  Nr 3/LV/2018 z LV nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 19 marca 2018 r.
  Nr 4/LVI/2018 z LVI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 marca 2018 r.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwał:
  – w sprawie podziału Gminy Chorkówka na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – PROJEKT
  – w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Kobylany – etap II oraz przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni” PROJEKT
  – w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok PROJEKT
  – w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 5. Sprawy różne, interpelacje, zapytania.
 6. Zakończenie obrad.