LVI sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

LVI sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 2/LIV/2018 z LIV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 lutego 2018 r.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwał:
  – zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – PROJEKT
  – w sprawie podziału Gminy Chorkówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym – PROJEKT
  – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – PROJEKT
  – w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka – PROJEKT
  – w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka – PROJEKT
  – w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – PROJEKT
  – w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok – PROJEKT
  – w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 5. Sprawy różne, interpelacje, zapytania.
 6. Zakończenie obrad.