Informacja dotycząca odbiorców usług Wodociągów Gminnych

I N F O R M A C J A

Zakład Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka informuje, że w związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.2180) dotychczasowa taryfa zawierająca zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zachowuje ważność do dnia 10 czerwca 2018 r.

Informacja dotyczy odbiorców usług zakładu budżetowego Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka.

                                                                                                          Jerzy Szubra

                                                                                        Kierownik Wodociągów Gminnych