Przetarg pisemny ograniczony

WÓJT GMINY CHORKÓWKA

w oparciu o art.38 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U z 2018, poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

O G Ł A S Z A  P R Z E T A R G   P I S E M N Y   O G R A N I C Z O N Y

na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej.

 1. Uzasadnienie wyboru formy przetargu.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. Nr 160 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t .j. Dz. U. z 2017r. poz. 125 z późn. zm.) z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2168 z późn. zm.)

 1. Przedmiot przetargu.

Lokal użytkowy znajdujący się w budynku wielofunkcyjnym, posadowionym na działce o nr ewidencyjnym 873/10 w miejscowości Zręcin, KW KS1K 00064780/0, o powierzchni  20,11 m², oznaczony nr 16 w Inwentaryzacji Architektoniczno –Budowlanej, zwanej dalej Inwentaryzacją, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia. Do w/w powierzchni zostanie doliczony udział w powierzchni przeznaczonej do wspólnego użytkowania tj. ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia zaplecza gospodarczego tj. pomieszczenia oznaczone nr 11, 15, 112, 114 użytkowane wspólnie z wszystkimi najemcami pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku co stanowi powierzchnię 8,92 m² , a także wraz z udziałem w powierzchni pomieszczeń oznaczonych nr 119, 117, co stanowi powierzchnię 1,88 m².  Łączna powierzchnia przeznaczona do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego ograniczonego wynosi: 30,91 m².

Przedmiot przetargu przeznaczony jest  do oddania w najem w trybie przetargu pisemnego ograniczonego na okres 5 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej, stomatologicznej.

III.1.Wywoławcza stawka czynszu wynosi 2,50 zł netto (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) za 1 m² zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Chorkówka nr 3/2016 z dnia 26 stycznia 2016r.

Wysokość minimalnego postąpienia ustala się na 0,10 zł/1m² netto.

Oferta minimalna w zakresie ceny powinna zawierać cenę wywoławczą powiększoną o wartość proponowanego minimalnego postąpienia.

 1. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił opłaty:
 2. a) za energię elektryczną w wysokości 28% wartości faktur otrzymanych z Zakładu Energetycznego, na podstawie faktury wystawionej przez Urząd Gminy Chorkówka.
 3. b) eksploatacyjną, w okresie grzewczym, naliczaną za 1 m² najmowanej powierzchni.
  O wysokości opłaty eksploatacyjnej Najemca będzie informowany corocznie odrębnym pismem rozliczeniowym, na podstawie Faktury VAT wystawionej w terminie do 15-ego danego miesiąca, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Chorkówka.

W okresie grzewczym zużycie energii elektrycznej i gazu związane z ogrzewaniem budynku rozliczane będzie proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni użytkowej lokalu po otrzymaniu faktur z zakładu energetycznego i gazowniczego.

 1. c) za wodę oraz kanalizację w wysokości 25% wartości faktur otrzymanych z zakładu budżetowego Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka oraz z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie, na podstawie faktury wystawionej przez Urząd Gminy Chorkówka.
 2. d) z tytułu prowadzonej działalności, najemca będzie zobowiązany do opłacenia podatku od nieruchomości, na podstawie złożonej deklaracji, w wysokości zgodnej z uchwałą Rady Gminy Chorkówka na dany rok podatkowy.
 3. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych we własnym zakresie, na podstawie zawartej umowy z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów, prowadzonego przez Wójta Gminy Chorkówka.

Najemca zobowiązany jest zagospodarować odpady medyczne, powstające w związku z prowadzoną działalnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Opłaty za korzystanie z innych mediów we własnym zakresie.

4.Czynsz, ustalony w przetargu, powiększony zostanie o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płatny będzie miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca do kasy Urzędu Gminy Chorkówka lub na rachunek bankowy Wynajmującego Nr 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004 Bank Spółdzielczy Rymanów Oddział Chorkówka.

 1. Czynsz podlegać będzie corocznej waloryzacji, począwszy od 2019 r., w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS.
 1. Warunki udziału w przetargu
 2. 1. Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, należy dokonać pisemnie, w zamkniętej kopercie opisanej : „Przetarg pisemny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego w miejscowości Zręcin, stanowiącego własność Gminy Chorkówka, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, stomatologicznych, w dniu 18 kwietnia 2018 r. ” w sekretariacie Urzędu Gminy Chorkówka w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00.
 1. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia., wraz z :

– dowodem wpłaty wadium (kserokopia),

– oświadczeniem, że zgłaszający udział w przetargu, zapoznał się ze stanem technicznym lokalu

   i nie zgłasza zastrzeżeń w tym zakresie,

 – kopią dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności medycznej,

– oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu  ma być sporządzone w języku polskim i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania oferty ma być dołączone do zgłoszenia).

3.Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w przetargu, zostanie sporządzona 13 kwietnia 2018r. przez Komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia przetargu zarządzeniem Wójta Gminy Chorkówka nr 35/2016  i wywieszona w siedzibie tutejszego urzędu

4.Wybór najkorzystniejszej oferty, nastąpi w Urzędzie Gminy Chorkówka pokój 9 (sala konferencyjna) w dniu 18 kwietnia  2018 r. o godz.9.00

Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:

W ofercie należy podać:

 • Ilość dni w tygodniu, w których będą świadczone usługi

25 pkt- 5 dni w tygodniu,

20 pkt- 4 dni w tygodniu,

15 pkt – 3 dni w tygodniu,

10 pkt – 2 dni w tygodniu,

5   pkt –1 dzień w tygodniu.

 • Ilość godzin w tygodniu, w których będą świadczone usługi

25 pkt- od 40 do 32 godzin w tygodniu,

20 pkt- od 31 do 23 godzin w tygodniu,

15 pkt- od 22 do 14 godzin w tygodniu,

10 pkt – od 13 do 10 godzin w tygodniu,

5 pkt poniżej 10 godzin w tygodniu

 • Wysokość stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej,

            Lcena = 50 pkt/ Lcm * Co

            Gdzie:

Lcena –liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Cena’’ ocenianej oferty

Lcm –cena o najwyższej wartości

 Co – cena w ofercie ocenianej

O wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkie podmioty zgłaszające udział w przetargu zostaną pisemnie powiadomione w terminie 3 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Chorkówka

nr 0050.1.7.2018 z dnia 24 stycznia 2018r.

Ustala się wadium  w wysokości: – 200,00 zł. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Chorkówka w terminie do dnia 12 kwietnia 2018r. do godz. 14.00 lub na rachunek Urzędu Gminy Chorkówka BS Rymanów Oddział Chorkówka Nr 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003. Uwaga! W przypadku wpłaty wadium przelewem, za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień zaksięgowania kwoty na koncie.

 Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niż przed upływem 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium podlega przepadkowi. Umowa najmu podpisana będzie z uczestnikiem, który wygrał przetarg w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 Szczegółowe informacje na temat przetargu i lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Chorkówka , pok. nr 31. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. ( tel. 13 43 869 49).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Ogłoszenia o Przetargu

Pisemnym Ograniczonym

z   dnia 12 marca 2018 r.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

UCZESTNICTWA W PRZETARGU

PISEMNYM OGRANICZONYM

Imię Nazwisko, adres

Nazwa. Firma, siedziba

Ilość dni w tygodniu w którym będą świadczone usługi Ilość godzin w tygodniu w których będą świadczone usługi Wysokość czynszu netto

najmu za 1 m²

       

 

    Miejscowość, data                                                                                         Podpis

……………………………..                                                                      …………………………..                                                            

 

Załączniki:

1.Dowód wpłaty wadium ( kserokopia).

2.Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i nie zgłaszaniem zastrzeżeń w tym zakresie.

3.Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu.

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności medycznej.

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Chorkówka w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (art.23 ust.1 pkt1 i 2 ,art. 24 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 

 

 

…………………………………                                                 ………………………………..

( miejscowość, data)                                                                          ( podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym lokalu i nie zgłaszam zastrzeżeń w tym zakresie.

 

 

 

..………………………………                                         ………………………………..

( miejscowość, data)                                                                          ( podpis)