Zarządzenie Nr 0050.1.19.2018 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie Nr 0050.1.19.2018
Wójta Gminy Chorkówka

z dnia 28 lutego 2018r.

          w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a, ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) art.13 ust.1 i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)  w związku z  uchwałą Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r., w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

1. 1. Ustala się wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres 7 lat.
Wykaz nr 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, obejmuje działkę o nr ewidencyjnym 341/6 w miejscowości Żeglce wykaz nr 1 do zarz 0050.1.19.2018
Wykaz nr 2, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, obejmuje działkę o nr ewidencyjnym 370/3 w miejscowości Bóbrka wykaz nr 2 do zarządzenia nr 0050.1.19.2018
Wykaz nr 3, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, obejmuje działkę o nr ewidencyjnym 1576/1, 1576/2 i 1577 w miejscowości Draganowa wykaz nr 3 do zarządzenia 0050.1.19.2018

2. Wykazy, o który mowa w § 1, podlegają wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronach internetowych Urzędu.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.