LIV sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

LIV sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 27 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 1/LIII/2018 z LIII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 stycznia 2018 r.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwał:
  -w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Chorkówka na lata 2018-2021 – PROJEKTGMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY CHORKÓWKA NA LATA 2018-2021
  -w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2018 rok” – PROJEKT
  -w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Chorkówka – PROJEKT
  -w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chorkówka na lata 2017-2023 – PROJEKT
  -w sprawie zaliczenia ulicy Polnej położonej w Szczepańcowej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu – PROJEKT
  -w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Zręcinie – PROJEKT
  -w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019 – PROJEKT
  -w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok – PROJEKT
 5. Sprawy różne, interpelacje, zapytania.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła