Projekt partnerski gmin: Wojaszówka, Chorkówka, Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne na pierwszym miejscu listy rankingowej. Kolejne dofinansowanie dla gminy.

Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekty z zakresu Gospodarki odpadami – konkursu dedykowanego dla MOF. Projekt partnerski gmin: Wojaszówka, Chorkówka, Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

W ramach projektu wybudowane zostaną PSZOK-i w gminie Krościenko Wyżne i gminie Chorkówka oraz przebudowany będzie PSZOK w gminie Wojaszówka i gminie Miejsce Piastowe.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę i wyposażenie PSZOK-ów oraz działania edukacyjne na obszarze MOF Krosno, skutkujące zwiększonym udziałem selektywnie zebranych odpadów.

 Cele szczegółowe to:

– eliminacja „dzikich” wysypisk, ograniczenie nielegalnych składowisk odpadów na terenach leśnych i rolnych,

– poprawa jakości i stanu środowiska przyrodniczego,

– poprawa wizerunku gmin MOF,

– możliwość uzyskania czystszego surowca zbieranego selektywnie w PSZOK,

– pogłębienie współpracy z gminami w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

W ramach niniejszego projektu Gmina Chorkówka planuje:

– budowę 5 budynków magazynowych z kontenerami,

Lokalizacja inwestycji to teren po byłej, nieczynnej oczyszczalni ścieków przeznaczonej do rozbiórki.

Budynki magazynowe będą obiektami wolnostojącymi przeznaczonymi do przechowywania kontenerów.

– budowę 1 budynku socjalnego,

Budynek został zaplanowany jako obiekt o jednej nadziemnej kondygnacji użytkowej bez podpiwniczenia.

– ogrodzenie i utwardzenie terenu,

– budowę instalacji oświetleniowej i montaż monitoringu terenu.

W ramach działania wykonana zostanie instalacja elektryczna obejmująca budowę: zewnętrznej instalacji zasilającej i oświetlenie terenu, wewnętrznych linii zasilających,  montaż tablic elektrycznych, instalacji oświetleniowej i montaż opraw oświetleniowych, instalacji gniazd elektrycznych, instalacji monitoringu w tym montaż kamer przemysłowych na latarniach oświetlenia terenu, montaż osprzętu elektroinstalacyjnego i budowa instalacji uziemiającej.

Ponad to PSZOK zostanie wyposażony w instalacje wody ciepłej i zimnej oraz instancję kanalizacji sanitarnej. Na terenie Gminy zostanie przeprowadzona również kampania informacyjno – promocyjna.

Rzeczowa realizacja projektu planowana jest do końca października 2018 r. Koszt całego projektu opiewa na kwotę 3.190.476 zł, w tym wartość projektu dla gminy Chorkówka to 847.622,85 zł, z czego otrzymane dofinansowanie wyniesie 585.529,63 zł.

Odsyłamy do artykuły wyjaśniającego wątpliwości związane z budową PSZOK-u.