Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2122.) utworzono 9 odrębnych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tj.:

Fundusz Promocji Mleka,
Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,
Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,
Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,
Fundusz Promocji Mięsa Owczego,
Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,
Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,
Fundusz Promocji Ryb.
Fundusze powołano w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych.
Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję zarządzającą składającą się z 9 członków (przedstawicieli przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, producentów oraz izb rolniczych). Kadencja członków komisji zarządzających trwa 4 lata. Do kompetencji komisji zarządzających należy:

– reprezentowanie interesów branż, których dotyczą fundusze promocji, wobec ministra właściwego do spraw rynków rolnych, innych organów administracji publicznej w zakresie zarządzania funduszem promocji właściwym dla danej branży;
-ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji określających przede wszystkim szczegółowe warunki i tryb przedkładania propozycji programów oraz działań;
-opracowywanie planu finansowego funduszu;
-sporządzanie sprawozdania rzeczowego funduszu;
-uchwalanie regulaminu danej komisji;
-opracowywanie strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji;
-przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych:
-regulaminu danej komisji,
-zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji i planów finansowych danego -funduszu promocji w zakresie realizacji celów,
-sprawozdania rzeczowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego funduszy promocji,
-strategii promocji opracowanej dla branży.
Do zadań KOWR należy wyłącznie administrowanie funduszami promocji oraz obsługa rachunków bankowych poszczególnych funduszy.

Dyrektor Generalny KOWR:

-dysponuje środkami funduszy promocji na podstawie uchwał Komisji Zarządzających,
-zapewnia obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy i Komisji,
-sporządza sprawozdania z wykonania planu finansowego funduszy,
-ustala w drodze decyzji wysokości wpłat na Fundusz Promocji Mleka,
-odmawia realizacji uchwał Komisji Zarządzających niezgodnych z przepisami prawa.

Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka są dokonywane przez pierwsze podmioty skupujące w rozumieniu art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013, w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.
Wpłaty na pozostałe fundusze promocji, są naliczane, w wysokości 0,1% wartości netto, od:

1. Następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:

świnie żywe,
bydło i cielęta żywe,
konie żywe,
owce żywe,
zboża,
owoce i warzywa,
drób żywy,
ryby
Wpłaty na poszczególne fundusze promocji są naliczane, pobierane i przekazywane przez:

-przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu
przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, bydła lub cieląt, koni, jagniąt lub owiec, drobiu;
-przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz gryki;
-przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży lub wytwarzają owoce i warzywa;
-przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, bądź prowadzących działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich, bądź prowadzących działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

2. Od 01 stycznia 2017 r. do naliczania na fundusze promocji są zobowiązani także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju: świń rzeźnych, bydła rzeźnego, owiec oraz drobiu rzeźnego, w wysokości 0,1% wartości netto tych zwierząt poddanych ubojowi a niebędących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, tj. od zwierząt pochodzących z własnych ferm.

 Lista członków Komisji Zarządzających Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych (.pdf)

Informacja Dyrektora KOWR dotycząca przypomnienia o obowiązku wpłaty na fundusz promocji