I publiczny ustny przetarg

WÓJT GMINY CHORKÓWKA

w oparciu o art.38 ust.1 i art. 67 ust.2 pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

O G Ł A S Z A  I   P U B L I C Z N Y   P R Z E T A R G  U S T N Y

 N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność

GMINY CHORKÓWKA – PDF