LII sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

z w o ł u j ę
LII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2021
c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
3. Podsumowanie roku 2017.
4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2018 rok.
5. Sprawy różne, interpelacje, zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła