Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze oraz do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 la

Zarządzenie Nr 0050.1.91.2017
Wójta Gminy Chorkówka

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze oraz do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art.13 ust.1 i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) w związku z § 7 uchwały Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r., w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat. Wykaz obejmuje działki położone w miejscowości Machnówka, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w celu prowadzenia działalności z zakresu opieki zdrowotnej, w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat. Wykaz obejmuje lokal o łącznej powierzchni 58,90 m ², w budynku posadowionym na działce o nr ewidencyjnym 3471 w miejscowości Kobylany, szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykazy, o których mowa w § 1, podlegają wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wykaz do zarz. 0050.1.91.2017

wykaz nr 2 do zarz 0050.1.91.2017