OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 2, ust. 2 a i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) w związku z art. 2 a ust. 1 i 2 oraz art.6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) WÓJT GMINY CHORKÓWKA ogłasza I Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność GMINY CHORKÓWKA

0001Nieruchomość położona jest w kompleksie działek rolnych. Działki położone w terenie o niewielkim nachyleniu w kierunku północno – zachodnim. W stosunku do działek sąsiednich przydatność rolnicza została oceniona jako przeciętna, z uwagi na fakt, iż działki stanowią kilkuletni odłóg. Dojazd do działek przez kilka działek stanowiących własność osób trzecich. Brak prawnego dojazdu do drogi publicznej. Działki sprzedawane łącznie z uwagi na fakt, iż stanowią jeden kompleks w użytkowaniu rolniczym.1. Opis przedmiotu przetargu:

Obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich brak. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka nie obowiązuje od dnia 31.12.2002 r. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorkówka nieruchomość leży
w terenach mających następujące przeznaczenie: stanowi tereny o symbolu ,,RO’’ tereny otwarte w użytkowaniu rolniczym w strefie zwiększonej lesistości. Sposób zagospodarowania – zgodny
z przeznaczeniem. Przedmiotowa działka nie jest objęta obowiązującą decyzją
o warunkach zabudowy. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.
Do ceny sprzedaży zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień transakcji. Na dzień podania niniejszego ogłoszenia do wiadomości, zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) przedmiot przetargu zwolniony jest z podatku VAT.

2. Uzasadnienie wyboru formy przetargu:
Wybór formy przetargu – przetarg ustny ograniczony- jest konsekwencją zmiany przepisów ustawy
z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. 2016r. poz. 585), która wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) W myśl ww. ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny chyba, że ustawa stanowi inaczej.
Mając powyższe na uwadze, do przetargu może przystąpić wyłącznie rolnik indywidualny, zamieszkały od co najmniej 5 lat na terenie Gminy Chorkówka i posiadający przynajmniej jedną z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego (gospodarstwo rolne: powierzchnia nieruchomości nie mniejsza niż 1 ha i nie większa niż 300 ha) na terenie gminy Chorkówka.

Osoby (rolnicy indywidualni) zamierzający przystąpić do przetargu zobowiązani są do przedłożenia:
1) Oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) każdej z gmin, na terenie, której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa (WZÓR NR 1),
2) Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy, na której obszarze położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
3) Oświadczenia oferenta, że jest właścicielem/ użytkownikiem wieczystym/ samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych z podaniem łącznej powierzchni i miejsca położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (w przypadku współwłasności w części ułamkowej należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej, w przypadku współwłasności łącznej należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności) użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie to, nie wymaga poświadczenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) (WZÓR NR 2),
4) Oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wraz z dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego (potwierdzoną za zgodność za oryginałem kopię dokumentu określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą. Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej (WZÓR NR 3)
5) Oświadczenia o posiadaniu stażu pracy w rolnictwie (WZÓR NR 4)
6) Dowodu wniesienia wadium,
7) Oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno- prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (WZÓR NR 5)
8) Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Chorkówka w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (art.23 ust.1 pkt1 i 2,art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (WZÓR NR 6)
9) Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Zgodnie z art. 233§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) (WZÓR NR 7).

WZORY (1-7) dostępne na stronie internetowej Urzędu oraz w Urzędzie Gminy Chorkówka, pokój nr 31.

Zgodnie z treścią art.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy. W przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez dzierżawcę, prawo pierwokupu przysługuje z mocy prawa Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa, chyba, że w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie Chorkówka, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

3. Obowiązki i ograniczenia nabywcy nieruchomości rolnej wynikające z art. 2 b cytowanej powyżej, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
1) Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego wejdzie nabyta nieruchomość, przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej nabycia,
a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.
2) W okresie, o którym mowa powyżej, nabyta nieruchomość nie może być zbyta , ani oddana w posiadanie innym podmiotom,
3) Na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, Sąd wyrazi zgodę na dokonanie czynności,
o których mowa w pkt.2, przed upływem 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej wykonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.

4. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

Do dnia 9 stycznia 2018 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175, w Biurze Obsługi Klienta, do godz. 14.00, w zaklejonej kopercie opisanej ,,Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 19.01.2018r. na sprzedaż nieruchomości Gminy Chorkówka ” pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w pkt.2 niniejszego ogłoszenia.

5. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
Kryteria:
1) Przedstawienie dowodów potwierdzających spełnienie warunków nabycia nieruchomości rolnej (dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt.2)
2) Wniesienie wadium w kwocie wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.

Do dnia 15.01.2018 r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń
i pozostałych dokumentów, zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista podlegać będzie wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chorkówka oraz publikacji na stronie internetowej BIP Gminy Chorkówka.

6. Wadium.
1.Wadium w określonej w niniejszym ogłoszeniu wysokości, uczestnicy przetargu winni wpłacić
w formie pieniężnej (PLN). Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Chorkówka w terminie do dnia 9 stycznia 2018 r. do godz. 14.00 lub na rachunek Urzędu Gminy Chorkówka BS Rymanów Oddział Chorkówka Nr 89 8636 1031 2003 1500 0042 0003. Uwaga! W przypadku wpłaty wadium przelewem, za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień zaksięgowania kwoty na koncie.
2.Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: Wadium, przetarg w dniu 19 stycznia 2018 r. działka nr 399/1 i 399/2 Kopytowa.
3. W przypadku wspólności ustawowej małżeńskiej, w tytule wpłaty należy zaznaczyć, że wadium wnoszone jest przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium oraz uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
4. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu.
Przetarg odbędzie się 19 stycznia 2018r. (piątek) o godz. 10.00, w sali nr 9 Urzędu Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175.

8. Pozostałe warunki przetargu.
1) Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.
2) W przypadku nabywania nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium oraz uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
3) Przetarg jest ważny niezależnie od liczby uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.
4) Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5) O wysokości kolejnych postąpień decydują uczestnicy przetargu.
6) Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

9. Informacje dodatkowe.
1) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
2) Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w zawiadomieniu, w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
3) Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży z zachowaniem formy aktu notarialnego.
4) Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.
5) Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe.
6) W przypadku nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do aktu winni przystąpić oboje małżonkowie, lub jeden z małżonków wraz z pełnomocnictwem notarialnym do reprezentowania współmałżonka.
7) W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przeniesienia własności, w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt.2, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8) Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Chorkówka, pokój nr 31 lub telefonicznie (0-13) 43 869 49.