Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: dostawa sprzętu przeznaczonego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej do 11 szkół podstawowych

Dyrektor
Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce
38-458 Chorkówka 143
ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
dostawa sprzętu przeznaczonego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej do 11 szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 4 – Projekt umowy