Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach zadania pn.:

„Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz zintegrowanie dostarczonych urządzeń
i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną,
a także zapewnienie technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń
i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – Aktywna tablica”
,

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ

zał. nr 1 do oferty

zał. nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 do SIWZ – formularz oferty

zał. nr 3 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy

zał. nr 4 do SIWZ – projekt umowy

zał. nr 5 do SIWZ – przynależność do grupy kapitałowej