Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,

informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 20.11.2017 r. do 04.12.2017 r.

2. Miejsce i tryb składania wniosków:

 • Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”, mieszczącego się przy ul. Dworskiej 14 w Miejscu Piastowym, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
 • Wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD/DVD (wniosek 
i biznesplan). Wersja papierowa i wersja elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 • Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę, jego pełnomocnika lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
 • Wnioskodawca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 • Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera nazwę LGD, datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników, znak sprawy (numer wniosku; indywidualne oznaczenie) oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek w LGD. Potwierdzenia złożenia wniosku dla Wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii.
 • O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Kraina Nafty”.
 • Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR, w tym Kartę opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub Radcę Prawnego lub Adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we wniosku.
 • Zaleca się, aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.

3. Zakres tematyczny operacji

Zakres tematyczny naboru dotyczy – Podejmowania działalności gospodarczej – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:Cel ogólny 1: Przedsiębiorczy mieszkańcy podejmując lub rozszerzając działalność gospodarczą wpływają na rozwój ekonomiczno – gospodarczy obszaruCel szczegółowy 1.2 Wspieranie mieszkańców obszaru w podejmowaniu działalności gospodarczej i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój przedsiębiorczości i działania edukacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe mieszkańców obszaru LGD „Kraina Nafty”Wskaźniki produktu:– Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 9 szt.
– Liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, zrealizowanych w ramach wsparcia.Wskaźniki rezultatu:  Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)
– Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje
Liczba zintegrowanych produktów turystycznych, powstałych w ramach operacji
Liczba nowych lub zmodernizowanych miejsc noclegowych, powstałych w ramach operacji

4. Forma wsparcia:

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu – premii w wysokości 100 000,00 zł.
(słownie: sto tysięcy zł).
Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych.

5. Warunki udzielenia wsparcia

 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu 
o naborze.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 • Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina Nafty” na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie internetowej LGD w zakładce Nabór wniosków/Podejmowanie działalności gospodarczej / Zasady i warunki przyznania pomocy.

6. Kryteria wyboru operacji

 • Operacja będzie wybrana do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej operacji, zgodności z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wg lokalnych kryteriów wyborów oraz uzyska minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378, z późn. zm.), tj. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru określonych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 • Przy ocenie operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami, operacja uzyskuje ocenę będącą średnią arytmetyczną ocen indywidualnych Członków Rady biorących udział w ocenie danej operacji, dokonaną na podstawie kart oceny spełniania lokalnych kryteriów. Aby mogła być przyznana pomoc w wyniku oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wniosek musi otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów określonych w Karcie oceny spełniania lokalnych kryteriów dla danego zakresu.
 • Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji dla zakresu podejmowania działalności gospodarczej wynosi 48 punktów. Projekt kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 30% punktów tj. 14,4 pkt.
 • Pomoc na operację przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
 • W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku przez Beneficjenta w Biurze LGD „Kraina Nafty”.

Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.kraina-nafty.pl w zakładce Nabór wniosków / Podejmowanie działalności gospodarczej/ Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

7. Limit dostępnych środków

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 900 000,00 zł. (słownie: dziewięćset tysięcy zł).

8. Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników oraz Biznesplan – dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 3z).
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
  a.) Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru – stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
  b.) Dokumenty potwierdzające status Wnioskodawcy, w tym przynależność do grupy defaworyzowanej:
  – Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub długotrwale bezrobotna (jeśli dotyczy),
  Oświadczenie w przypadku osoby pozostającej bez pracy, nie zarejestrowanej w PUP na formularzu udostępnionym przez LGD stanowiącym zał. nr 3 do niniejszego ogłoszenia – (jeśli dotyczy),
  – Zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie w ramach umowy 
o pracę lub umów cywilnoprawnych bądź posiadanie renty lub emerytury (jeśli dotyczy),
  – Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy);
  c.) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i/lub doświadczenie i/lub wykształcenie zgodne z profilem działalności gospodarczej, którą zamierza uruchomić (jeśli dotyczy);
  d.) Dokumenty potwierdzające innowacyjność operacji np. certyfikat / zaświadczenie / opinia (jeśli dotyczy);
  e.) Inne załączniki np. związane z ochroną środowiska, jeśli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

9. Informacja o miejscu zamieszczania dokumentów

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz wniosku o płatność, umowa o udzielenie wsparcia oraz LSR na lata 2014-2020 LGD „Kraina Nafty”, Procedura oceny
i wyboru operacji, lokalne kryteria wyboru operacji, udostępnione są na stronie internetowej: www.kraina-nafty.pl oraz pod niniejszym ogłoszeniem. Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja 3z obowiązuje od 16 października 2017 r.)

Umowa (wersja 3z obowiązuje od 16 października 2017 r.)

Wniosek o płatność (wersja 3z obowiązuje od 16 października 2017 r.)

11. Załączniki do ogłoszenia o naborze:

Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie warunków ubiegania się o wsparcie. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać
w siedzibie
LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. 13 44 07 043; 725 999 721, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl