Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Zarządzenie Nr 0050.1.84.2017
Wójta Gminy Chorkówka

z dnia  7 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

                                                                  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a, ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art.13 ust.1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)  w związku z  uchwałą Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r., w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

  1. Wykaz nr 1 obejmuje działkę położoną w miejscowości Draganowa, oznaczoną nr ewidencyjnym 1991, o powierzchni 0,0792 ha.
  2. Wykaz nr 2 obejmuje działkę położoną w miejscowości Kopytowa, oznaczoną nr ewidencyjnym 402, o powierzchni 0,5400 ha.

§ 2. Wykazy, o których mowa w § 1, podlegają wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.