Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 0050.1.82.2017
Wójta Gminy Chorkówka

z dnia 30 październik 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a, ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art.13 ust.1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)  w związku z  uchwałą Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r., w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

§  1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2. Wykaz obejmuje działkę położoną w miejscowości Zręcin oznaczoną nr ewidencyjnym 1521/3, o powierzchni 0,0300 ha.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz do zarz 0050.1.82.2017