XLVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

z w o ł u j ę

XLVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów:
  • Nr 9/XLVI/2017 z XLVI nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 11 września 2017 r.,
  • Nr 10/XLVII/2017 z XLVII nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 września 2017 r.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja i ocena funkcjonowania służby zdrowia.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chorkówka.
 6. Podjęcie uchwały:
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka – PROJEKT
  • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – PROJEKT
  • w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Chorkówka
   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020 – PROJEKT
  • w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody – z terenu Gminy Chorkówka – PROJEKT
  • w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 r. na 2018 r. – PROJEKT
  • w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 r. na 2018 r. – PROJEKT
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok – PROJEKT
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Chorkówka –PROJEKT
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła