Zarządzenie Wójta Gminy Chorkówka

Zarządzenie Nr 0050.1.80.2017

Wójta Gminy Chorkówka

z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a, ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art.13 ust.1 i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)  w związku z § 7 uchwały Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r., w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

§ 1.Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. Wykaz obejmuje lokal położony w budynku posadowionym na działce nr 873 w miejscowości Chorkówka, szczegółowo opisany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Chorkówka przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.