Kolejne, spore dofinansowanie dla Gminy Chorkówka na budowę kanalizacji

fhyi

Zarówno na stronie internetowej jak i w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Głos Chorkówki” informujemy państwa o kolejnych etapach budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Jeszcze raz przypomnijmy: zadanie obejmuje przebudowę i nadbudowę budynku hydroforni w zakresie zmiany konstrukcji dachu ze stropodachu na dach dwuspadowy z dociepleniem ścian i stropu oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej, budowę 15 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami oraz budowę przepompowni ścieków dla miejscowości Kobylany (etap II). Do sieci zostanie podłączonych 216 gospodarstw domowych. Realizacja tego zadania planowana jest do września 2018 r, a jego koszt to 4 106 520,76 zł brutto. Gmina starała się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tej kosztownej inwestycji i udało się. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla realizacji operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, które wyniesie blisko 2 mln zł – powiedział Andrzej Koniecki Wójt Gminy Chorkówka. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Chorkówka została podpisana 28 września br.