XLVI nadzwyczajna sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XLVI nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 11 września 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 8/XLV/2017 z XLV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 sierpnia 2017 r.
 3. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku na 2018 rok –PROJEKT
  • w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2017 roku na lata 2018-2020 – PROJEKT
  • w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i kubów dziecięcych – PROJEKT
  • w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech – PROJEKT
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne – PROJEKT
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła