Będą przyjmowane deklaracje na listę rezerwową

W związku z otrzymaniem dofinansowania od 18 września do 29 września w godzinach pracy Urzędu Gminy będą przyjmowane deklaracje przystąpienia do Projektu na listę rezerwową. Oznacza to, że w przypadku gdy Gmina będzie dysponować wolnymi miejscami na liście uczestników Projektu umieszona zostanie na niej pierwsza osoba z listy rezerwowej z instalacją identyczną, jak instalacja usunięta z listy podstawowej (np. jeżeli zostanie wolne miejsce na instalację fotowoltaiczną o mocy 3 kW to na listę Projektu zakwalifikowana zostanie pierwsza osoba z listy rezerwowej z instalacją fotowoltaiczną o mocy 3 kW).

Uwaga: proszę nie opłacać kwoty 40 zł za weryfikację techniczną. Koszty audytu będą ponoszone w momencie uzyskania możliwości zakwalifikowania na listę podstawową projektu.

Dokumenty niezbędne do złożenia łącznie z deklaracją

 • Potwierdzenie prawa własności/współwłasności nieruchomości/ prawa do dysponowania nieruchomością:

Prawo dysponowania nieruchomością może opierać się o własność lub współwłasność nieruchomości lub o umowę zawartą z właścicielem nieruchomości (np. dzierżawa, użyczenia i inne). Własność dokumentujemy wypisem z KW (wyciąg z KW, wydruk z elektronicznego systemu KW: https://ekw.ms.gov.pl  lub akt notarialny)

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą należy załączyć oświadczenie o wysokości otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat pomocy de minimis.

Kryteria społeczno-ekonomiczne dotyczą osób zameldowanych w lokalu/budynku,
w którym wykonana będzie Instalacja. Kwalifikacja ostatecznych odbiorców zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń Mieszkańca zamieszczonych
w Deklaracji oraz dołączonych do Deklaracji dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium.

Na potwierdzenie spełniania co najmniej jednego z w/w kryteriów społeczno-ekonomicznych, Mieszkaniec jest zobowiązany dostarczyć przynajmniej jeden
z poniższych dokumentów (kserokopię, a oryginał do wglądu):

 1. Dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego lub osób otrzymujących pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup – decyzja administracyjna przyznająca dodatek mieszkaniowy wraz z ryczałtem na zakup opału na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatku mieszkaniowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.) lub dodatek energetyczny na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) albo decyzja administracyjna przyznająca pomoc w postaci opału na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 163 ze zm.).
 2. Dla osób z niepełnosprawnością – aktualne jedno z następujących orzeczeń:
 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy,
 • orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 • orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez KRUS.
 1. Dla osób z zaburzeniami psychicznymi – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie.
 2. Dla osób posiadających prawo do świadczeń rodzinnych – decyzja administracyjna przyznająca świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).
 3. Dla rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci – decyzja administracyjna przyznająca zasiłek rodzinny na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).
 4. Dla rodzin zastępczych – postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.

4) Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku nowobudowanego w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku (jeśli dotyczy).

 

Dodatkowe informacje, dotyczące składania deklaracji można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Gminy Chorkówka  pod numerem: (13) 438 69 61 (Agata Kowalczyk) lub e-mailowo: akowalczyk@chorkowka.pl

 Regulamin uczestnictwa w projekcie