Informacja dotycząca budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Szanowni Państwo

W związku z dyskusją jaka toczy się wokół budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych chciałbym jeszcze raz wyjaśnić najważniejsze kwestie związane z tym zadaniem i tym samym sprostować nieprawdziwe informacje dotyczące tej inwestycji.

Tak jak informowaliśmy Gmina Chorkówka złożyła wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chorkówce. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każda gmina musi utworzyć miejsce, do którego mieszkańcy mogą przywozić i bezpłatnie zostawiać posegregowane odpady komunalne (które np. nie mieszczą się w domowych workach czy pojemnikach) oraz co najmniej takie odpady komunalne jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, i tu ważna informacja PSZOK nie będzie przyjmował śmieci niesegregowanych. 

Realizacja tej inwestycji ma na celu dostosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych, a co bardzo ważne przyczynić się do ograniczenia degradacji środowiska naturalnego poprzez między innymi powstawanie dzikich wysypisk śmieci, z którymi walczymy każdego roku.

Ta inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na środowisko i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie obsługiwany przez pracownika obsługi w godzinach wyznaczonych do przyjmowania odpadów.

Inwestycja będzie obejmowała:

– budowę 5 budynków magazynowych z kontenerami do składowania segregowanych odpadów komunalnych,

– budowę 1 budynku socjalnego.

Do zbierania odpadów, które nie mogą być narażone na działanie warunków atmosferycznych używane będą kontenery z zamknięciem.

Teren PSZOK zostanie ogrodzony, oświetlony, zaplanowano także zainstalowanie monitoringu. Punkt będzie utwardzony kostką brukową o grubości ok. 10 cm.

Chciałbym Państwa uspokoić i jeszcze raz podkreślić, że na terenie Punktu odpady będę przechowywane w pojemnikach. Na terenie PSZOK-u nie będzie otwartego wysypiska śmieci.

 

Andrzej Koniecki

Wójt Gminy Chorkówka