XLV sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 XLV sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 22 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 1500
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów:
  1. Nr 5/XLII/2017 z XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 maja 2017 r.,
  2. Nr 6/XLIII/2017 z XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 14 czerwca 2017 r.,
  3. Nr 7/XLI/2017 z XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 26 czerwca 2017 r.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja Wójta Gminy z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat, PROJEKT
  2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat, PROJEKT
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017, PROJEKT
  4. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017, PROJEKT
  5. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 4742 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, PROJEKT
  6. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka, PROJEKT
  7. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, PROJEKT
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła