XLIV nadzwyczajna sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XLIV nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 26 czerwca 2016 r. poniedziałek) o godz. 1530

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w roku 2017 przez Gminę Chorkówka do programu ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”,
  3. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
  4. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Budowa sceny plenerowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce”,
  5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
  6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 3. Zakończenie obrad.