Rozpoczynamy konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023

Udostępniamy w załączeniu projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chorkówka na lata 2017-2023”, który stanowi przedmiot konsultacji społecznych mających na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących programu oraz działań planowanych do realizacji w ramach dalszych etapów procesu rewitalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowym dokumentem i wniesienia ewentualnych uwag, wniosków i sugestii w przedmiotowej sprawie pisemnie na załączonym formularzu i złożenie go:

– osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub

– wysłania na adres Urzędu Gminy (38-458 Chorkówka 175) z dopiskiem „Konsultacje społeczne Projektu LPR” lub

– elektronicznie na adres akowalczyk@chorkowka.pl  najpóźniej do dnia 28 czerwca 2017 roku.

Formularz-zgłaszania-uwag-do-LPR

LPR-do-konsultacji