XLIII sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XLIII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 14 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 1500
w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy za 2016 rok.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2016 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka.
5. Dyskusja w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2016 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego na 2016 rok, PROJEKT
b) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chorkówka za 2016 rok, PROJEKT
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat, PROJEKT
d) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne PROJEKTZAŁĄCZNIK DO D
7. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła