XLII sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XLII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1530

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 4/XLI/2017 z XLI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Chorkówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
 5. Funkcjonowanie Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat-PROJEKT
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat – PROJEKT
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat- PROJEKT
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat – PROJEKT
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok –PROJEKT
 7. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła