Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszarów zdegradowanych Gminy Chorkówka

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszarów zdegradowanych
Gminy Chorkówka

 Zapraszamy mieszkańców Gminy Chorkówka do wyrażenia swojej opinii na temat proponowanych obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Chorkówka. Propozycje i opinie można zgłaszać na załączonym formularzu konsultacyjnym do dnia
18 kwietnia 2017 r. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, listownie na adres Urzędu Gminy (38 – 458 Chorkówka 175) lub elektronicznie na adres akowalczyk@chorkowka.pl.

Stan zdegradowany to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących
z negatywnymi zjawiskami w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej.

Obszary zdegradowane posłużą do wyznaczenia obszaru/ów rewitalizacji.

Badanie ankietowe Chorkówka

Prezentacja

Analiza wskaźnikowa

Formularz do konsultacji obszarów zdegradowanych