Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 0050.1.24.2017
Wójta Gminy Chorkówka

z dnia  28 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.                                                  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit a, ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art.13 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)  w związku z  uchwałą Nr XXII/167/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 lutego 2016 r.,
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 991) Wójt Gminy Chorkówka zarządza, co następuje:

  • 1. 1. Ustala się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
  1. Wykaz obejmuje działki położone w miejscowości Machnówka, oznaczone nr ewidencyjnym 317/1 o powierzchni 0,0090 ha oraz 317/2 o powierzchni 0,0153 ha
  • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Chorkówka przeznaczonych do sprzedaży