Gmina Chorkówka otrzymała ponad 801,9 tys. na poprawę jakości kształcenia ogólnego

Rysunek2

Wniosek Gminy Chorkówka o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka” złożonego w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 844.116 zł, w tym dofinansowanie to kwota 801.910 zł, a wkład własny gminy stanowi 5 % wartości projektu i wynosi 42.206 zł. Wkład własny realizowany będzie w formie niepieniężnej poprzez zapewnienie pomieszczeń niezbędnych do właściwej realizacji zadań.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w pięciu szkołach podstawowych z terenu Gminy Chorkówka poprzez:
– wzrost kompetencji kluczowych uczniów z zakresie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej (TIK), nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej w nauczaniu.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2018 roku przez Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce.