XL nadzwyczajna sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XL nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 20 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.30

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – PROJEKT
  • w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.- PROJEKT
  • w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  • w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2017 rok”-PROJEKT
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
 3. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
 4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła