Terminy opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi na 2017 r.

Informuje się mieszkańców Gminy Chorkówka, że 15 marca  2017 r. upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi za I kwartał br.

Kolejne terminy płatności upływają: 15 czerwca 2017 r., 15 września 2017 r., 15 grudnia 2017 r.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być uiszczana bez wezwania, przelewem na rachunek bankowy Gminy Chorkówka:

Bank Spółdzielczy oddział Chorkówka nr: 81 8636 1031 2003 1500 0042 0050

 lub gotówką w kasie Urzędu.

Od wpłat, które nie będą uiszczane w terminie, naliczane będą ustawowe odsetki.

Nadmienia się również, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Ponadto przypomina się, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok – nie ulega zmianie tj. w dalszym ciągu wynosi:

– 4,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

– 8,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.