XXXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XXXIX sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 1/XXXVIII/2016 z XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 31 stycznia 2017 r.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Świerzowa Polska XXII – Projekt
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rozbudowa cmentarza w Kopytowej” – Projekt
  • w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
  • w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – Projekt
  • w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – Projekt
  • w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – Projekt
  • w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 – Projekt
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok – Projekt
  • w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Chorkówka z powodu przejścia na emeryturę – Projekt
  • w sprawie powołania Skarbnika Gminy Chorkówka – Projekt
 5. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
 6. Zakończenie obrad.