XXXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XXXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 31 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 18/XXXVII/2016 z XXXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 grudnia 2016 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chorkówka na lata 2017 – 2023 – projekt uchwały
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą “Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z teren Gminy Chorkówka i Gminy Miejsce Piastowe” – projekt uchwały
c) w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Świerzowa Polska XXII – projekt uchwały
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rozbudowa cmentarza w Kopytowej”,
e) w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Chorkówka na rzecz Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług – projekt uchwały
f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok – projekt uchwały
g) w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
5. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
6. Zakończenie obrad.