XXXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XXXVII sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 15.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 17/XXXVI/2016 z XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 12 grudnia 2016 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Chorkówka na 2017 rok.
6. Przedstawienie opinii Komisji Stałych.
7. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok – odnośnik do projektu
b) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka – odnośnik do projektu 
c) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat – PROJEKT UCHWAŁY
d) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat – PROJEKT UCHWAŁY
e) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu oraz dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat – PROJEKT UCHWAŁY
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Chorkówka – PROJEKT UCHWAŁY
g) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego – PROJEKT UCHWAŁY
h) w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka – PROJEKT UCHWAŁY
i) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
j) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
k) w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
10. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na 2017 rok.
11. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
12. Zakończenie obrad.