XXXVI sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
zwołuję
XXXVI sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.15
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 16/XXXV/2016 z XXXV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 21 listopada 2016 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chorkówka na 2017 rok – PROJEKT UCHWAŁY
b) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – PROJEKT UCHWAŁY
c) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Chorkówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania – PROJEKT UCHWAŁY
d) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorkówka na lata 2016-2024 – PROJEKT UCHWAŁY ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UCHWAŁY
e) w sprawie przyjęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego  na utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie  gminy Chorkówka – PROJEKT UCHWAŁY
f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
6. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła