KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. „STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z zapisami Art. 55 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także zgodnie z treścią OGŁOSZENIA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO sporządzone zostały dokumenty  PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO oraz RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.