XXXIII nadzwyczajna sesja VII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
XXXIII nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 20 października 2016 r. (czwartek) o godz. 1515
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat,
b) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/204/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chorkówka,
c) mieniająca uchwałę Nr XXVIII/205/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
e) w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – PROJEKT UCHWAŁY
f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Chorkówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania – PROJEKT UCHWAŁY
g) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok (dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW) – PROJEKT UCHWAŁY
h) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok (dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)-PROJEKT UCHWAŁY
i) w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2016 roku na 2017 rok (zimowe utrzymanie dróg) – PROJEKT UCHWAŁY
j) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka” – PROJEKT UCHWAŁY
k) w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości – PROJEKT UCHWAŁY
l) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
m) w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
4. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.