OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

WÓJT GMINY CHORKÓWKA

działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 30, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),  § 3 ust. 2 Uchwały Nr XLII/234/06 Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych wśród mieszkańców Gminy Chorkówka oraz Uchwały Nr XLVIII/292/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego

zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych

projektu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 22.09.2016 r. do 13.10.2016 r.

 

 

Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Krosno tworzy miasto Krosno oraz sześć sąsiadujących z nim gmin: Gmina Jedlicze, Gmina Chorkówka, Gmina Korczyna, Gmina Krościenko Wyżne, Gmina Miejsce Piastowe oraz Gmina Wojaszówka.

„Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno – gospodarcza Obszaru, główne problemy i wyzwania stojące przed MOF, a także projekty, które przyczynią się do rozwoju MOF Krosno.

Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych i środowiska akademickiego w proces tworzenia „Strategii MOF Krosno”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.

Projekt „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny:

  • na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka i Miasta Krosno.
  • na stronach internetowych Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka i Miasta Krosno.
  • do wglądu – w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Chorkówka, 38-458 Chorkówka 175 (pok. nr 24) , a także w siedzibach Gmin Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka i Miasta Krosno.

W dniach od 22.09.2016 r. do 13.10.2016 r. wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać opinie, uwagi i wnioski do projektu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” oraz do prognozy oddziaływania na środowisko wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny.

Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:

  • pocztą elektroniczną na adres strategiamof@um.krosno.pl,
  • osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
  • w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Strategii MOF Krosno”.

Ponadto opinie uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. w godz. od 15.30 do 17.30 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2.  

Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Miasta Krosna odpowiada Wydział Rozwoju Miasta
i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, p. 304, tel. 13 47 43 304, e-mail: strategiamof@um.krosno.pl.

Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.

W terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych gmin tworzących MOF Krosno oraz na BIP-ach tychże gmin zostanie opublikowany raport z konsultacji.

UWAGA !

Chcieliśmy również poinformować, iż powyższe ogłoszenie stanowi rozwiązanie konsultacji społecznych dotyczących projektu strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno ogłoszonych dnia 14.09.2016 i mających trwać od dnia ogłoszenia do 05.10.2016 r. Osoby, które wniosły już swoje opinie, uwagi lub wnioski w ramach rozwiązanych konsultacji zostaną poinformowane o obecnych konsultacjach społecznych projektu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko drogą mailową według informacji podanych w formularzu konsultacyjnym.

Wójt Gminy Chorkówka

Załączniki:

Formularz konsultacji

strategia_mof_krosno

Prognoza MOF Krosno

Załącznik nr 1 do Prognozy

Załącznik nr 2 do Prognozy